صفحه اصلي > برنامه علمي
 

8:00 تا 10:00 صبح

10:00 تا 12:00 ظهر

13:00 تا 15:00 عصر

15:00 تا 18:00 عصر

چهارشنبه 6 آذر

 

اسليو گاسترکتومي
 Sleeve Gastrectomy 

MDT/Live Surgery

RYGB

پنج شنبه 7 آذر

RYGB

ساير روش ها

MDT/Live Surgery

اسليو گاسترکتومي
Sleeve Gastrectomy

جمعه 8 آذر

Revision

جراحي متابوليک

 

همايش بيماران چاق