صفحه اصلي > راهنماي ارسال مقالات

نحوه تهيه و تنظيم چکيده مقالات:

: چکيده مقالات مي بايستي مشخصات زير را داشته باشد

عنوان کامل

- نام کامل نويسنده يا نويسندگان به همراه تخصص، درجه علمي، نام دانشگاه متبوع، آدرس پست الکترونيک و شماره تلفن ثابت و همراه باشد؛ همچنين نام سخنران با علامت * مشخص شود در غير اينصورت تمام مکاتبات و گواهي کنگره براي نفر اول ارسال خواهد شد.

- خلاصه مقاله بايستي شامل بخش هاي مقدمه، روش اجرا، نتايج و بحث و نتيجه گيري باشد.

- خلاصه مقاله حداکثر شامل 250 کلمه و در محيط Word به صورت متعادل بين بخش  هاي فوق تقسيم گردد همچنين از جدول در خلاصه مقاله استفاده نشود.

- کلمات کليدي حد اکثر ۵ مورد باشد.

- نيازي به درج منابع در خلاصه مقالات نيست.

- از آنجا که چکيده مقالات بدون ويرايش در کتاب خلاصه مقالات کنگره به چاپ خواهد رسيد خواهشمند است چکيده مقاله قبل از ارسال از منظر متدولوژي، سبک نگارش و املا بررسي دقيق گردد.

- مسئوليت محتواي چکيده  مقالات و مطالب ارائه شده در کنگره مستقيما متوجه نويسندگان است .