صفحه اصلي > برنامه کارگاه ها

 

 

کد کارگاه

                   

عنوان کارگاه

اسليو گاسترکتومي

Revision

اندوسکوپي Upper

باي پس گاسترکتومي

ميني باي پس گاسترکتومي

پرستاري اتاق عمل

تغذيه

روانشناسي

طب ورزشي

روانپزشکي

دبير علمي کارگاه

                   
مکان                    
تاريخ                    
زمان                    
ظرفيت                    
توضيحات