صفحه اصلي > ارسال مقالات

   اهداف

        

 

1.افزايش سطح علمي جراحان چاقي و متابوليک

 

2.تبادل تجربيات جراحان داخل و خارج از کشور