صفحه اصلي > درباره کنگره

افزايش سطح علمي جراحان چاقي و متابوليک

تبادل تجربيات جراحان داخل و خارج از کشور